Bir sorunuz mu var?

Miras bırakanın vefatından  sonra geriye yasal olarak bıraktığı mirasçıları ve bu mirasçıların pay oranlarını gösteren belgeye mirasçılık belgesi veya veraset ilamı denir. Miras bırakanın ölümü anında alacakları, hakları ve borçlarından oluşan terekesi kül halinde mirasçılara geçer. Türk Medeni Kanunu madde 598’ de düzenlenmiştir.

Mirasçılık Belgesi Nereden Alınır?
Miras bırakanın mirasçılarının Sulh Hukuk Mahkemesine ve Noterliklere başvurması üzerine mirasçılık belgesi verilir.Mirasçılık belgesi, miras bırakanın ölümünün ardından talep edilebilecek bir belge olup, mirasçılardan birinin yerleşim yeri Sulh Hukuk Mahkemesi veya Türkiye’deki bütün noterlerden alınabilir. Ancak, nüfus kayıtlarındaki muğlaklık, yasal mirasçılığın ve/veya soy bağının tespit edilememesi vb. durumlar mevcutsa, mirasçılık belgesi, Sulh hukuk mahkemesinden talep edilecektir.
İSTENEN BELGELER

  • TC Kimlik Numarası yazılı bir kimlik belgesi
  • Temsilen başvuru yapılıyorsa vekâletname
  • Miras bırakan kişiye ait TC Kimlik Numarası

Kimler Talep Edebilir?
Diğer kanunlardaki düzenlemeler saklı kalmak üzere, şu kişiler mirasçılık belgesine başvurabilir:

  • Yasal mirasçılar; kan hısımları, sağ kalan eş, evlatlık, devlet (yasal mirasçı yoksa)
  • Atanmış mirasçılar; vasiyetname ve miras sözleşmesi ile atanan mirasçılar
  • Vasiyet alacaklıları; Miras bırakan bir kimseyi mirasçı atamaksızın bir ölüme bağlı kazandırmada bulunduğu
  • Miras bırakanın veya mirasçının alacaklıları; mahkeme veya icra dairesi kararıyla miras bırakanın ve mirasçının alacaklıları
  • Mirasçılık Sıfatını Yitirenler; mirasçılıktan çıkarma, mirastan yoksunluk, mirasın reddi veya mirastan vazgeçme hallerinde bu kişiler

Mirasçılık Belgesi Talebi, Süreye Tabi midir?
Bu belgenin talebi , herhangi bir   zamanaşımı veya hak düşürücü herhangi süreye bağlı değildir.Bunlarda ilginizi çekebilir