Bir sorunuz mu var?

Adli yardım, kişilerin mağdur olmaması, adalet önünde ekonomisi iyi olanlarla eşit ölçüde hakkını araması için,  hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve bu özgürlüğün kullanımındaki eşitliği sağlamak üzere, avukatlık vekalet ücretlerini, masrafları ve diğer yargılama giderlerini karşılama imkanı bulunmayanların davanın gerektirdiği yargılama giderlerinden geçici olarak bağışık tutulmalarının yanı sıra ücretsiz avukatlık hizmetlerinden yararlandırılmasıdır.

Adli yardım kurumu, adil yargılanma hakkının güvencesi olup, hak arama özgürlüğünde eşitlik yaratmayı amaçlamaktadır. Sosyal devlet ve hukuk devleti ilkelerinin gereği olarak devlet, hak arama özgürlüğünün kullanımında eşitliği sağlamak üzere gerekli sistemleri oluşturmak zorunda olup adli yardım kurumu da bu ilkeleri yaşama geçirmek amacıyla oluşturulmuştur.

Adli yardımdan faydalanacak kişiler başlıklı HMK 334 Maddeye göre;

(1) Kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken

yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan

kimseler, iddia ve savunmalarında, geçici hukuki korunma taleplerinde ve icra takibinde,

“taleplerinin açıkça dayanaktan yoksun olmaması” kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler.

(2) Kamuya yararlı dernek ve vakıflar, iddia ve savunmalarında haklı göründükleri ve mali

açıdan zor duruma düşmeden gerekli giderleri kısmen veya tamamen ödeyemeyecek durumda

oldukları takdirde adli yardımdan yararlanabilirler.

(3) Yabancıların adli yardımdan yararlanabilmeleri ayrıca karşılıklılık şartına bağlıdır.

Adli yardım talebi kabul olan kişi;

a) Yapılacak tüm yargılama ve takip giderlerinden geçici olarak muafiyet.

b) Yargılama ve takip giderleri için teminat göstermekten muafiyet.

c) Dava ve icra takibi sırasında yapılması gereken tüm giderlerin Devlet tarafından avans

olarak ödenmesi.

d) Davanın avukat ile takibi gerekiyorsa, ücreti sonradan ödenmek üzere bir avukat

temininden, hükmün kesinleşmesine kadar ücretsiz olarak faydalanır.

Mahkeme, talepte bulunanın, yukarıda düzenlenen hususlardan bir kısmından yararlanmasına da karar verebilir.

Adli yardım, asıl talep veya işin karara bağlanacağı mahkemeden; icra ve iflas takiplerinde ise takibin yapılacağı yerdeki icra mahkemesinden istenir. Talepte bulunan kişi, iddiasının özeti ile birlikte, iddiasını dayandıracağı delilleri ve yargılama giderlerini karşılayabilecek durumda olmadığını gösteren mali durumuna ilişkin belgeleri mahkemeye sunmak zorundadır.

Adli yardım talebinde bulunan kişi öncelikle adli yardım  talebine ilişkin evrak düzenler. Bu evrak  her türlü harç ve vergiden muaftır.

HMK 337 Maddesine göre mahkeme, adli yardım talebi hakkında duruşma yapmaksızın karar verebilir. Genellikle uygulama da bu şekilde gerçekleşir. Ancak, talep halinde inceleme duruşmalı olarak yapılır. Başvuruda bulunan kişinin öncelikle ekonomik durumu inceleme altına alınır.

Adli yardım talebinin reddedilmesi halinde, reddine karar veren mahkemeye, karar tarihinden itibaren 1 hafta içerisinde  dilekçe vermek suretiyle itiraz edilebilir. Kararına itiraz edilen mahkeme, itirazı incelemesi için dosyayı o yerde adli yardım talebi yapılan hukuk mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması halinde, numara olarak kendisini izleyen daireye, son numaralı daire için birinci daireye, o yerde adli yardım talebi yapılan hukuk mahkemesinin tek dairesi bulunması halinde ise aynı işlere bakmakla görevli en yakın mahkemeye gönderir. İtiraz incelemesi sonucunda kabul ya da red kararı kesindir.  Adli yardım talebi reddedilirse, ödeme gücünde sonradan gerçekleşen ciddi bir azalmaya dayanılarak tekrar talepte bulunulabilir. Adli yardım, daha önce yapılan yargılama giderlerini kapsamaz.

Adli yardımdan yararlanan kişinin mali durumu hakkında kasten veya ağır kusuru sonucu yanlış bilgi verdiği ortaya çıkar veya sonradan mali durumunun yeteri derecede iyileştiği anlaşılırsa adli yardım kararı kaldırılır.

Adli yardım kararından dolayı Devletçe ödenen veya muaf tutulan yargılama giderlerinin tahsilinin, adli yardımdan yararlananın mağduriyetine neden olacağı mahkemece açıkça anlaşılırsa, mahkeme, hükümde tamamen veya kısmen ödemeden muaf tutulmasına karar verebilir. Adli yardımdan yararlanan kişi için mahkemenin talebi üzerine baro tarafından görevlendirilen avukatın ücreti, yargılama gideri olarak Hazineden ödenir. Adli yardım talebinde bulunacakların doldurmaları gereken başvuru formu örneğini barolardan temin etmek mümkündür.Bunlarda ilginizi çekebilir